MedSimNorge – Mandat

Formål og metode
Styringsgruppen søker å bidra til enda sterkere integrering av medisinsk/helsefaglig simuleringsbasert trening som en sentral komponent i kontinuerlig kvalitetsforbedringsarbeid i aktiv helsetjeneste og innenfor helseutdanningene. Styringsgruppen vil jobbe for å utvikle simulering som pedagogisk metode og virkemiddel for bedre utdanning, læring, kvalitet og pasientsikkerhet, samt bedre samhandling på tvers av helsetjenestene og mellom helsetjenesten og utdanningsinstitusjoner.
Styringsgruppen vil ha som fokus å etablere kommunikasjon og samarbeid regionalt og nasjonalt.
Styringsgruppen skal bidra til dette ved å:

 • være tverrfaglig og tverrprofesjonell
 • fungere som rådgivende organ for sentrale myndigheter, regionale helseforetak,
 • kommuner og utdanningsinstitusjoner
 • fungere som høringsinstans og talerør samt være en felles stemme overfor normerende myndighet
 • holde oversikt over regional aktivitet
 • stimulere regionale simuleringsnettverk
 • etablere en nettside for deling av informasjon, erfaringer og prosjekter. Styringsgruppen drifter og kvalitetssikrer innlegg.
 • arrangere en årlig nasjonal nettverkskonferanse, med årsmøte og valg av representanter til styringsgruppen. Ved hver nasjonal nettverkskonferanse utnevnes neste års vertskap. Styringsgruppen er hovedansvarlig for program og valg, mens vertskapet står for den praktiske gjennomføringen av konferansen. Det er ønskelig at ansvaret for konferansen rullerer mellom de fire helseregionene.

Styringsgruppen søker å forbedre helsepersonell sin handlingskompetanse gjennom å:

 • tilrettelegge for godt samarbeid mellom utdanning og helsetjeneste
 • samarbeide med andre relevante fagmiljøer, nettverk og foreninger. Interessegrupper/undergrupper etableres gjennom styringsgruppen ved behov.
 • imøtekomme krav om bruk av simulering som læringsmetode i utdanningene
 • jobbe for å kvalitetssikre simulering som pedagogisk metode ved å bidra til standardisering, sertifisering og evaluering der det er hensiktsmessig

Organisering
Den ønskede regionale organisering og forankring er basert på allerede eksisterende struktur. Nettverkets drift og utvikling koordineres av en styringsgruppe, satt sammen av representanter fra alle helseregionene. Styringsgruppen er selvkonstituerende med de funksjoner som gruppen selv ser som hensiktsmessige.

Sammensetting av styringsgruppens representanter:
Organiseringen skal sikre bred kompetanse gjennom tverrfaglig og tverrprofesjonell sammensetting, med representanter fra ulike landsdeler, både fra foretak, primærhelsetjeneste og utdanningsinstitusjoner.
MedSimNorges styringsgruppe settes sammen med minimum:

 • Én representant fra hvert regionale senter for simulering (4 personer)
 • To representanter fra høgskole og universitet
 • To representanter fra andre miljøer relatert til simulering i helsevesenet
 • En brukerrepresentant
 • I tillegg kan representanter fra andre miljøer inkluderes i styringsgruppen når det er relevant. Dette besluttes av styringsgruppen.

Kontinuitet i styringsgruppen og oppnevning av kandidater

 • Forslag til kandidater med tilhørende vararepresentanter meldes fritt inn til styringsgruppen innen 3 måneder før generalforsamlingen fra de ulike simuleringsmiljøene, nevnt i avsnittet over
 • Styringsgruppen finner egnede kandidater blant disse ved intern konsensus
 • Endelig forslag til medlemmer og tilhørende vararepresentanter innstilles gjennom helseforetakenes interregionale fagdirektørmøter
 • Styringsgruppen presenteres og velges på årsmøtet
 • Kandidatene velges for minimum 2 år av gangen
 • Minst 4 kandidater er på valg hvert år
 • Styringsgruppen utpeker selv sin leder for ett år av gangen

Økonomi:

 • Styringsgruppen er faglig arrangør av den årlige nettverkskonferansen og har ansvar for gjennomføring av generalforsamling med valg av representanter. Lokalt vertskap er hovedansvarlig for den praktiske gjennomføringen. Vertskapet har ansvar for økonomisk bærekraft og skal dekke et eventuelt underskudd. Et eventuelt overskudd tilfaller vertskapet. Det skal legges vekt på at deltakeravgiften ikke virker ekskluderende for deltakelse.
 • Styringsgruppens aktivitet gjennomføres på selvkost for de respektive medlemmene.