MedSimNorge sin historie

Simulering har siden slutten av 90-tallet blitt integrert som læringsmetode innen helsetjenester og helseutdanninger i Norge. Mer bruk av simuleringsbasert trening har vært et økende krav fra klinikere og undervisere, og de har ofte på eget initiativ hentet inspirasjon fra etablerte internasjonale simuleringsmiljøer. Dette har medført at det i dag er en relativt høy medisinsk/helsefaglig simuleringsaktivitet både i regionale helseforetak, prehospital tjeneste, primærhelsetjeneste og helsefaglige utdanningsinstitusjoner.

Fra 2007 startet ulike simuleringsmiljøer i Norge å treffes for inspirasjon og erfaringsutveksling. I 2012 ble en søknadsprosess til Helsedirektoratet om en nasjonal kompetansetjeneste for medisinsk simulering og ferdighetstrening påbegynt. Søknaden ble ikke tatt til følge. I stedet ble det dannet en arbeidsgruppe med representanter fra de fire regionale helseforetakene. Denne arbeidsgruppen, som senere har blitt til styringsgruppen, arrangerte i april 2016 en nasjonal nettverkskonferanse ved Akershus universitetssykehus, med statssekretæren (Anne Grethe Erlandsen) til stede. Med nettverkskonferansen ønsket man å nå alle miljøer som benytter simuleringsbasert læring i helsetjeneste og utdanning.

Samtidig ble et nasjonalt simuleringsnettverk, MedSimNorge, etablert.
Medisinsk/helsefaglig simulering blir i stadig større grad etterspurt og anbefalt på alle plan i norsk helsetjeneste og innenfor helseutdanningene. Samhandlingsreformen, ny spesialistutdanning for leger og Helsedirektoratets pasientsikkerhetsprogram er aktuelle eksempler på dette.