MedSimNorge – Vedtekter

§ 1 Navn og rettslig stilling
Styringsgruppen for MedSimNorge er nedsatt under helseforetakenes interregionale fagdirektører (”Interregionalt fagdirektørmøte”) for å drive et ideelt, ikke-kommersielt, nasjonalt nettverk som jobber etter formålene beskrevet i § 2.

§ 2 Formål
MedSimNorge jobber for å stimulere og kvalitetssikre simulering under utdanning og trening, herunder med utvikling, evaluering, standardisering og sertifisering.
MedSimNorge har som fokus å etablere god kommunikasjon og godt samarbeid regionalt og nasjonalt, herunder ved å bidra til å holde oversikt over regional aktivitet og stimulere til aktivitet i regionale nettverk for medisinsk simulering, koordinere interregional aktivitet, jobbe for publisering/distribuering av relevant vitenskapelig produksjon om simulering, samt arrangere nasjonale nettverkskonferanser.
MedSimNorge ønsker å kunne formidle faglig spisskompetanse til helseinstitusjoner og utdanningsinstitusjoner.
MedSimNorge vil søke å etablere et nettverk som skal ha fokus på å bedre helsepersonells handlingskompetanse, pasientsikkerhet og samhandling på tvers i behandlingskjeden og mellom helsetjenester og utdanningsinstitusjoner. Nettverket ønsker å styrke forbindelser mellom teori og praksis, herunder mellom utdanning, kvalitetsutvikling/kvalitetssikring og helsetjenester.
MedSimNorge skal jobbe med og mot andre relevante fagmiljøer, nettverk og foreninger for å møte formelle krav om bruk av simulering som undervisningsmetode i helsepersonells utdanning, herunder bistå med å integrere simulering i helhetlige utdanningsløp og kompetanseutvikling.
MedSimNorge vil søke å være et tverrprofesjonelt nettverk som kan fungere som høringsinstans og talerør overfor normerende og styrende myndigheter.

§ 3 Finansiering og drift
Styringsgruppen driver ikke for økonomisk gevinst. Tilegnet formue og eiendeler kan ikke disponeres utenfor styringsgruppen (ingen utdeling av overskudd) og styringsgruppen kan ikke hefte for gjeld. Forpliktelser (herunder forbundet med aktiviteter og annen finansiering) skal søkes allokert til tredjeparter (fortrinnsvis helseforetakene).

§ 4 Organisasjon

Styringsgruppen
Styringsgruppen består av 8-12 medlemmer (med tilsvarende varamedlemmer). Medlemmene sitter for 2 år av gangen, og minst 4 personer er på valg hvert år. Styringsgruppen utpeker selv sin leder for ett år av gangen.
Det søkes å besette styringsgruppen med:

  • medlemmer som er fordelt mellom de ulike helseforetakenes regioner (slik at alle foretaksregioner er representert i styret)
  • medlemmer som er aktive i medisinsk simulering
  • medlemmer med tilknytning til klinisk drift og helsefaglig undervisning

Forslag til medlemmer innstilles gjennom helseforetakenes interregionale fagdirektørmøter, og styringsgruppen presenteres og velges på årsmøtet.

Årsmøtet
Årsmøtet avholdes i løpet av andre eller tredje kalenderkvartal årlig, fortrinnsvis i forbindelse med en årlig sedvanlig nettverkskonferanse.
I årsmøtet presenteres en forenklet årsberetning til orientering, og det avholdes valg av medlemmer til styringsgruppen hvis antall innstilte kandidater overstiger antall ledige plasser. Kun innstilte personer kan velges til styringsgruppen.

§ 5 Vedtektsendringer
Vedtektsendringer kan bare gjøres av styringsgruppen, og det kan bare stemmes over endringsforslag som er meldt skriftlig med minst to ukers varsel til både styringsgruppen og til aktuelle regionale fagdirektører. For vedtektsendringer kreves 2/3 flertall.